Bezwaarschrift

Ondergetekende wenst bezwaar aan te tekenen bij de projectnota voor de Westelijke Ontsluiting en dat omwille van volgende redenen.

Er wordt te weinig rekening gehouden met de leefbaarheid en de mogelijke geluidsoverlast voor de verschillende polderdorpen, in het bijzonder de dorpskernen van Kieldrecht en Verrebroek.

Om die reden kan ik niet akkoord gaan met de verdubbeling van 2 naar 4 rijvakken ter hoogte van de Blikken. De verdubbeling van de rijvakken staat ook haaks op het voornemen om het vrachtverkeer niet verder te laten toenemen.

De huidige leefbaarheidsbuffer wordt amper versterkt of verhoogd ten opzichte van zijn huidige toestand. En dat ondanks de extra gecreëerde capaciteit voor weg- en treinverkeer.

Er komen weliswaar bomen op de dijk maar de bomenrijen aan de Drijdijk, die ook een bufferende werking hebben naar geluid en licht toe, worden allemaal gekapt. Daarmee is dit meer dan een nuloperatie. Voor de dorpskernen die nu reeds hinder ondervinden is dat veel te weinig. De buffer moet hoger, de bomenrijen aan Drijdijk moeten blijven staan.

Ter hoogte van Verrebroek wordt voorzien in een spoorbundel van niet minder dan 16 sporen! Gesitueerd op deze locatie zal dit voor onaanvaardbare overlast zorgen. Spoorbundels horen niet aan de rand van een dorp.

Het is ook onaanvaardbaar dat niet veel sneller werk wordt gemaakt van een afzonderlijke aansluiting vanuit de haven op de E34. Daarvan wordt de voltooiing maar verwacht tegen 2030. Terwijl de voltooiing van de Westelijke ontsluiting voorzien is tegen 2025. Wij vragen dat er eerst en vooral een afzonderlijke aansluiting komt op de E34. Zodat de dorpen eindelijk ontlast worden van havenverkeer.

Ik vraag u uitdrukkelijk met deze opmerkingen rekening te houden.

Bezwaarschrift Westelijke Ontsluiting