De Westelijke Ontsluiting

Momenteel is er sinds 27 april  tot en met 26 mei een openbaar onderzoek rond de Westelijke Ontsluiting. Dit kan je bekijken op de projectwebsite cepa.be

We hebben gemerkt dat hiervan bijna niemand op de hoogte is. Aangezien dit een serieuze impact heeft op de leefbaarheid van onze poldergemeenten Kieldrecht en Verrebroek geven we een opsomming van de belangrijkste punten.

  • Aan de Blikken wordt de bestaande 2-vaksbaan uitgebreid  met een 4-vaksbaan. In de toekomst gaat hier voornamelijk het zwaar verkeer langskomen van een nog te ontwikkelen Containercluster Linkerscheldeoever. Dit zal gepaard gaan met een aanzienlijke toename van emissies fijn stof en verkeerslawaai. In tegenstelling tot de industrie waar Vlarem II normen gelden, zijn er op verkeer geen geluidgrenswaarden vastgesteld.
  • De bufferdijk van Doel tot Verrebroek blijft op maximum 12 meter TAW , wat eigenlijk bijna niets verandert aan de bestaande bufferdijk.
    Geluid is een belangrijke veroorzaker van fysieke stress.  Verkeersgeluid  kan immers hinder en slaapverstoring veroorzaken, maar ook stress met als gevolg hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Boven 40dBA  ‘s nachts wordt de gezondheid aangetast volgens WHO, zelfs daaronder worden biologische effecten waargenomen. Op de website nachtlawaai-haven.be vindt u  meer informatie hierover
  • De bomenrijen aan de Drijdijk worden volledig gekapt, een uniek natuurgebied verscholen  tussen polderlandschap en industrie. Door deze massaal te kappen wordt het landschap verminkt
  • Aan Verrebroek  ter hoogte van AET komt een spoorbundel van niet minder dan 16 sporen voor laden, locomotiefwissel en voor wachten van treinen op vertrek naar spoorterminal of havenspoorlijn.
  • De werken die ongeveer 10 jaar duren zullen een impact hebben op de rustverstoring en gezondheid van onze poldergemeenten;  luchtkwaliteit, opwaaiend stof en geluidshinder.
  • Mogelijks kan er ook bodemzetting te verwachten zijn ten gevolge van bijkomende infrastructuur.

Downloads

Procesnota

Procesnota 31 januari 2020 –  PDF – 5,5 MB
 

Projectonderzoeksnota Westelijke ontsluiting Waaslandhaven

Projectonderzoeksnota – Versie 21 april 2020 – PDF – 5,5 MB

Bijlagen – PDF – 44,9 MB

Bijlagen – plannenbundel – ZIP – 45,2 MB
 

Virtueel actorenoverleg mei 2020

Presentaties met audio-opname

Processtappen uitwerkingsfase – PPTX – 8,34 MB
Reginald Loyen, procesverantwoordelijke ECA

Aanpak westelijke ontsluitingsweg en spoorweg – PPTX – 29,2 MB
Thomas Maes, projectleider WOW

Bovenstaande documenten zijn uitgegeven door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling ( 4 miljoen TEU/jaar) voorzien. Met onder meer een nieuw getijdendok en logistieke/industriële terreinen, er volgt hierover in juni nog een afzonderlijke publieke raadpleging.We houden je op de hoogte…

Het bezwaarschrift

Er wordt te weinig rekening gehouden met de leefbaarheid en de mogelijke geluidsoverlast voor de verschillende polderdorpen, in het bijzonder de dorpskernen van Kieldrecht en Verrebroek.

Om die reden kunnen wij niet akkoord gaan met de verdubbeling van 2 naar 4 rijvakken ter hoogte van de Blikken. De verdubbeling van de rijvakken staat ook haaks op het voornemen om het vrachtverkeer niet verder te laten toenemen.

De huidige leefbaarheidsbuffer wordt amper versterkt of verhoogd ten opzichte van zijn huidige toestand. En dat ondanks de extra gecreëerde capaciteit voor weg- en treinverkeer.

Er komen weliswaar bomen op de dijk maar de bomenrijen aan de Drijdijk, die ook een bufferende werking hebben naar geluid en licht toe, worden allemaal gekapt. Daarmee is dit meer dan een nuloperatie. Voor de dorpskernen die nu reeds hinder ondervinden is dat veel te weinig. De buffer moet hoger, de bomenrijen aan Drijdijk moeten blijven staan.

Ter hoogte van Verrebroek wordt voorzien in een spoorbundel van niet minder dan 16 sporen! Gesitueerd op deze locatie zal dit voor onaanvaardbare overlast zorgen. Spoorbundels horen niet aan de rand van een dorp.

Het is ook onaanvaardbaar dat niet veel sneller werk wordt gemaakt van een afzonderlijke aansluiting vanuit de haven op de E34. Daarvan wordt de voltooiing maar verwacht tegen 2030. Terwijl de voltooiing van de Westelijke ontsluiting voorzien is tegen 2025. Wij vragen dat er eerst en vooral een afzonderlijke aansluiting komt op de E34. Zodat de dorpen eindelijk ontlast worden van havenverkeer.

We willen we u een handje helpen en hebben een bezwaarschrift klaar gemaakt waarmee je aangeeft dat je het niet eens bent met de projectnota voor de Westelijke Ontsluiting.

.